BGM정보: http://heartbrea.kr/2385813

 

 

 

그냥 장난삼아 만들어본 짤입니다.

슬슬 글하나 올릴때가 온것같아 블로그를 조금 적실 글이 필요하다고 느껴서..?

 

 

 

 

 

1. 찌질아무로호노카

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 호구샤아레즈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

만들어놓고보니 참 허접하네여.

 

Posted by 귀뚜라미_

댓글을 달아 주세요